Ayuntamiento de La Coruña

Concello de A Coruña

ORDENANZA DE CONSERVACION E REHABILITACION DE INMOBLES DO CONCELLO DE A CORUÑA.

La Ley 9/2002 de 30 de Diciembre, Lei de Ordenación Urbanistíca e Protección do Medio Rural de Galicia (L.O.U.G.A.) en su Art. 200 establece que: "Os concellos deberán regular mediante ordenanza municipal o deber de inspección periódica das edificacións para determina-lo seu estado de conservación....".

El Pleno del Ayuntamiento de La Coruña en su sesion del 30 de Octubre de 2.006 aprobó la Ordenanza de Conservación e Rehabilitación de inmobles do concello de A Coruña.